NAŠE PREDAJNE SÚ OTVORENÉ podľa štandardných otváracích hodín. Môžete si u vyzdvihnúť vašu objednávku, ako aj priamo nakúpiť. Tešíme sa na vás!

Podmienky súťaže

na Alko90.sk – „Veľká aprílová súťaž“.
(ďalej len “Podmienky”)

Prehlásenie súťažiaceho:
Súťažiaci odoslaním svojej odpovede súhlasí so zaradením osobných údajov do databázy Alko90.sk (Garnette, s.r.o.) a ich využitím na marketingové účely. Zároveň týmto prehlasuje, že údaje o emailovej adrese a telefónnom čísle sú registrované na jeho meno uvedené v tomto formulári alebo je oprávnený ich používať.


I. Účel súťaže na Alko90.sk – „Veľká aprílová súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) je reklama a propagácia internetového portálu organizátora Súťaže spoločnosti Garnette s.r.o.

II. Organizátor súťaže
Organizátorom Súťaže je spoločnosť Garnette, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 26G, 841 04 Bratislava, IČO: 50484800, (ďalej len “Organizátor”).

III. Začiatok a ukončenie súťaže
1. Začiatok Súťaže je dňa 5. apríla 2018 a účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť v období od 5. apríla 2018 do 29. apríla 2018. Ukončenie Súťaže môže byť upravené organizátorom.

IV. Účasť v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto nakúpi v internetovom obchode Alko90.sk alebo v kamennej predajni Alko90 v hodnote 50 € s DPH a viac a má viac ako 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto Súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

2. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto to nakúpi v internetovom obchode Alko90.sk alebo v kamennej predajni Alko90 nakúpi v hodnote 50 € s DPH a viac.

3. Zákazník sa môže stať účastníkom Súťaže aj viackrát. Za každý nákup v hodnote 50 € s DPH získava zákazník ďalšiu účasť v súťaži.

V. Žrebovanie
Do žrebovania budú zaradení účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku IV. týchto Podmienok.
Žrebovanie a zverejnenie výsledkov žrebovania sa uskutoční, po ukončení súťaže. V prípade, ak tento deň žrebovania pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja žrebovanie sa vykoná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Výsledky žrebovania budú uverejnené na stránke www.alko90.sk/velka-aprilova-sutaz, rovnako ako na Facebookovej stránke Alko90.sk.

VI. Výhry
Ceny do súťaže sú uvedené v popise súťaže na www.alko90.sk/velka-aprilova-sutaz . Výhercovi bude výhra doručená poštou najneskôr do 30 dní od súťažného týždňa, za ktorý výhru získal, na adresu v rámci Slovenskej republiky, uvedie pri registrácii. V prípade, že adresa nebola požadovaná, alebo ju neuviedol, výhra mu bude doručená do 30 dní odo dňa, kedy poskytne svoju adresu na základe emailovej alebo telefonickej komunikácie. V prípade, že základné požadované údaje neboli vyplnené správne a nie je možné v dobe do 30 dní kontaktovať výhercu, výhra prepadá v prospech usporiadateľa Súťaže.

VII. Ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súťaže na Alko90.sk
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov uvedených v Objednávkovom alebo registračnom formulári a v súlade v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti Garnette, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 26G, 841 04 Bratislava, IČO: 50484800, (ďalej len Alko90) bude spracúvať osobné údaje uvedené v objednávkovom alebo registračnom formulári za účelom zabezpečenia priebehu súťaže, odovzdania prípadnej výhry a v prípade, ak sa účastník súťaže stane výhercom, zverejnenia jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto bydliska na internetovej stránke Alko90.sk a  Facebook Fanpage Alko90.sk.


Po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje účastníkov súťaže, ktorí nevyhrali bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s odovzdaním cien obsahujúce osobné údaje výhercov súťaže podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Alko90 povinný uchovávať 10 rokov od ukončenia súťaže. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola súťaž ukončená. Po tejto lehote budú osobné údaje výhercov súťaže bezodkladne zlikvidované

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu Alko90 a prípadne emailom na info@alko90.sk.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný Alko90 informovať o ich zmene v predajni Alko90 alebo poštou na našu adresu Alko90, prípadne emailom na info@alko90.sk
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom spolupracujúcim s Alko90 ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že osobné údaje výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko a mesto bydliska budú zverejnené na internetovej stránke Alko90.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Alko90 vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných Alko90.
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté je zverejnený na webovom sídle spoločnosti: http://www.alko90.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.


VIII. Záverečné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

2. V prípade, ak výhry z tejto Súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.

3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

4. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

5. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže, a zverejnené na internetovej stránke http://www.alko90.sk.

 

Poďme nakupovať